مونږ هلته هم د زړۀ حالونه وئیل..
چرته چې ښه اداکاري پکار وه.!
❤️
#

image